Privacyverklaring

Privacyreglement

Fotoclub Harambe Appelscha (FOHA)

Algemeen

Het bestuur van Foha hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Per-soonsgegevens, die door Foha worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.Foha is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verza-melen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Foha.

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Foha met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Website

Foha is aangesloten bij de Fotobond. Foha deelt uit hoofde van een statutaire plicht Persoonsgegevens met de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing.De webmaster van Foha is verantwoordelijk voor deze website.De website van Foha is fotoclubappelscha.nl.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Foha en beschrijft hoe Foha omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Foha.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Foha, de doeleinden van de gegevensverwerking door Foha, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of Lid bent van Foha, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Foha uw privacy, on-der andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het priva-cybeleid zoals deze door Foha zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Per-soonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

– De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
– Het privacyreglement: dit reglement;
– Verantwoordelijke: Foha;
– Beheerder: de secretaris van Foha;
– Webmaster: de webmaster van Foha, die de website beheert.
– Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengeko-men taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onder-worpen. Hiermee wordt de Fotobond bedoeld, die gebruik maakt van de Persoonsgegevens, die door Foha zijn gedeeld via de Fotobond-ledenadministratie;
– Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
– Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee worden de clubsecretaris van Foha, de ledenadministratie van de Fotobond en de Fotobond-secretaris bedoeld;
– Derden: personen en instanties buiten Foha;
– Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
– Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met be-trekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
– Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaal-de criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
– Leden: Hiermee worden de leden van Foha bedoeld;
– Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.
– Fotobond-ledenadministratie. De toepassing op de Fotobond-website en afdelingswebsites, waarmee de Persoonsgegevens van de Leden worden verwerkt.

Doeleinden

Foha verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:
– Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Foha, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
– Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of orga-nisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen Foha.
– Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website Foha.
– Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
– Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Foha en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Foha, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
– Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.
– Het beschikbaar stellen aan de Leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals com-missies enz.

Rechtmatige grondslag

Foha verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toe-passing is: (Artikel 6 AVG)
– Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
– Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
– Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
– Voor de goede vervulling van de taak, die Foha vervult;
– Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking. Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

Foha Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
– Leden van Foha;
– Personen die Foha om informatie of documentatie hebben verzocht;
– Personen met wie Foha een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Leden worden geregistreerd via de Fotobond-website door het lid en/of de ledenadministratie, hier-na te noemen Gebruiker. Hiervoor geldt het Fotobond privacyreglement.In sommige gevallen vindt de Verwerking plaats via het secretariaat van Foha.

De Gebruiker voert de volgende verplichte gegevens in op de website van de Fotobond:
– Gebruikersnaam
– Wachtwoord
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
Aan de gegevens worden vervolgens een lidnummer, de datum van registratie, de club en afdelingtoegevoegd.
– Ingang lidmaatschap
– Einde lidmaatschap
– Lidnummer
– Club
– Afdeling
– Geboortejaar
– Geslacht
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Website
– Pasfoto of avatar
– Wedstrijdfoto’s / filmpjes
– Winnende foto’s / filmpjes

Door de Gebruiker kunnen aan deze gegevens nog worden toegevoegd:
– Bondsonderscheidingen
– Bijzonderheden over het lidmaatschap / rol binnen de organisatie
– Jurylid
– Rankingpunten
– Prestatieonderscheidingen
– Contributieplichtig
– Actief

Het Lid krijgt een bevestiging via e-mail en kan daarna inloggen op de Fotobondwebsite. Op de Foto-bondwebsite kan hij – voor zover de website daarop is ingesteld – in zijn profiel al deze gegevens toevoegen, verwijderen of wijzigen, behalve lidnummer, club en afdeling. Zie hiervoor het Fotobondprivacyreglement.

De Persoonsgegevens van het Lid worden binnen 6 maanden uit de Fotobond-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van Foha is beëindigd. Indien de werkzaamheden van de Be-trokkene ten behoeve van Foha zijn beëindigd of de transactie met Foha is afgehandeld worden ge-gevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoe-ning aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archive-ring. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Foha verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden met uitzondering van de Fotobond. Periodiekworden lidnummer, naam, club, en afdeling door de Fotobond gedeeld met een derde partij voor het vervaardigen van lidmaatschapskaarten.

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de Leden mogelijk toegang tot Persoonsgegevens van Leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheim-houding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden uitsluitend verstrekt aan Leden van de Fotobond, in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doeleinden.

Beveiliging

De Fotobond draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de Fotobond-ledenadministratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Foha draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van Foha en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:
• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Foha te vragen of zijn/haar Persoons-gegevens worden Verwerkt.
• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Foha om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgege-vens na inloggen op de Fotobond-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Foha te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Foha zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.Website van FohaDe website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Foha heeft georgani-seerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Foha maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Deze informatie wordt zonder toe-stemming alleen gedeeld met de Leden van Foha en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

Cookies

De websites van de Fotobond en de afdelingen gebruiken functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van de Fotobond. Ook op de website van Foha worden cookies gebruikt. Deze werken totdat de sessie gesloten wordt.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het ge-bruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Foha is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.
De social media cookies zijn:
– Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
– Google plaatst een googleapis cookie.
– Youtube plaatst diverse cookies. De website van Foha bevat video’s, die via Youtube worden afge-speeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leg-gen.Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste mo-ment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website Foha zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrij-ven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffen-de Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Foha is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgege-vens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en ande-re functionarissen van Foha worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Foha. Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit Privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2018 en is in werking getreden op 1 mei 2018.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.